CBTT: Đính chính Nghị quyết HĐQT số 06/NQ-HĐQT ngày 06/08/2020 và Thông báo số: 08/TB-CMC ngày 06/08/2020 về ngày ĐKCC để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

13/08/20 06:08:21 Lượt xem: 9

Tin tức khác