Giải trình chênh lệch BCTC năm 2019 so với BCTC năm 2018 sau kiểm toán