Thông báo về ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện quyền họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018