VThông báo về việc Thay đổi Tổng Giám đốc và là người đại diện theo pháp luật của Công ty