Giải trình chênh lệch của BCTC bán niên năm 2020 và BCTC bán niên năm 2019