Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/NQ-HĐQT ngày 07/06/2021