Nghị quyết HĐQT về việc thông qua Báo cáo thường niên, Thông báo mời họp và CBTT Tài liệu họp ĐHĐCĐ 2020