BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - NGÔ PHƯƠNG ANH

31/03/22 09:03:45 Lượt xem: 9
 • Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
  - Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
  - Mối quan hệ: Chị ruột
  - Tỷ lệ nắm giữ: 5,61%
  - Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
  - Mối quan hệ: Mẹ
  - Tỷ lệ nắm giữ: 4,85%
  - Mã chứng khoán: CMC
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 275.400 CP (tỷ lệ 6,04%)
  - Số lượng cổ phiếu đã bán: 7.000 CP
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 268.400 CP (tỷ lệ 5,88%)
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 476.900 CP
  - Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,46%
  - Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 745.300 CP
  - Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 16,34%
  - Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính
  - Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 28/03/2022.

Tin tức khác