Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn 6T đầu năm 2020