BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - NGÔ PHƯƠNG ANH

18/04/22 06:04:45 Lượt xem: 6

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 5,47%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,67%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 248.600 CP (tỷ lệ 5,45%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 220.500 CP (tỷ lệ 4,83%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 463.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,15%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 683.500 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 14,98%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/04/2022.

Mô tả ngắn: 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 5,47%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,67%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 248.600 CP (tỷ lệ 5,45%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 220.500 CP (tỷ lệ 4,83%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 463.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,15%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 683.500 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 14,98%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/04/2022

Tin tức khác