Thông báo họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Tài liệu họp kèm theo