Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách họp ĐHĐCĐ thường niên 2021