NQ HĐQT về việc Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ phù hợp với nội dung thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần đầu tư CMC.

07/08/20 04:08:59 Lượt xem: 6
Tài liệu nhúng: 

Tin tức khác