NQ HĐQT số 08/2022/NQ-HĐQT ngày 31/08/2022 V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng, phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2021

31/08/22 06:08:31 Lượt xem: 21

Tin tức khác