Ngô Thị Mùi - người có liên quan đến Chủ tịch HĐQT đã bán 8.000 CP

11/05/22 06:05:55 Lượt xem: 10

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Mùi
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 221.200 CP (tỷ lệ 4,85%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Phương Anh
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Mẹ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 220.500 CP (tỷ lệ 4,83%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Trọng Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Em dâu
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.427.650 CP (tỷ lệ 31,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 9.000 CP
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 8.000 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 213.200 CP (tỷ lệ 4,67%)
- Ngày bắt đầu giao dịch: 08/04/2022
- Ngày kết thúc giao dịch: 07/05/2022.

Tin tức khác