Nghị quyết HĐQT về việc thông qua hợp đồng, giao dịch với người có liên quan