Nghị quyết HĐQT về thông qua KQHĐSXKD năm 2019 và kế hoạch dự kiến năm 2020 và thông qua BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

19/03/20 06:03:43 Lượt xem: 11
Tài liệu nhúng: 

Tin tức khác