Giải trình về nguyên nhân lỗ năm 2018 và phương án khắc phục lỗ, khắc phục chứng khoán bị cảnh báo