CMC: Cổ đông lớn Ngô Phương Anh đã bán 12.300 cp

05/04/22 08:04:20 Lượt xem: 9
 

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 5,61%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,85%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 260.900 CP (tỷ lệ 5,72%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 12.300 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 248.600 CP (tỷ lệ 5,45%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 476.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,46%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 725.500 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 15,91%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 31/03/2022.

Tin tức khác