CBTT về việc đính chính Tờ trình Số:08/TTĐHĐCĐ.2023 và Số: 11/TT-ĐHĐCĐ.2023.