Bố vợ ông Ngô Trọng Vinh-Chủ tịch HĐQT đăng ký bán toàn bộ 5.000 cổ phiếu

12/06/24 03:06:07 Lượt xem: 4
 

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Lê Ngọc Văn

- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 5.000 CP (tỷ lệ 0,11%)
- Tên của người có liên quan tại TCNY: Ngô Trọng Vinh
- Chức vụ hiện nay của NCLQ tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT
- Quan hệ của cá nhân thực hiện giao dịch với NCLQ: Bố vợ
- Số lượng cổ phiếu NCLQ đang nắm giữ: 1.427.650 CP (tỷ lệ 31,3%)
- Số lượng cổ phiếu đăng ký bán: 5.000 CP
- Mục đích thực hiện giao dịch: Nhu cầu tài chính cá nhân
- Phương thức giao dịch: Thỏa thuận và khớp lệnh
- Ngày dự kiến bắt đầu giao dịch: 13/06/2024
- Ngày dự kiến kết thúc giao dịch: 12/07/2024.

 

Tin tức khác