BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA NHÓM CỔ ĐÔNG LỚN - NGÔ THU HƯƠNG

18/04/22 06:04:55 Lượt xem: 13

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thu Hương
- Họ tên người có liên quan: Ngô Phương Anh
- Mối quan hệ: Em ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,83%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,67%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 255.700 CP (tỷ lệ 5,60%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 5.900 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 248.900 CP (tỷ lệ 5,47%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 433.700 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 9,50%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 683.500 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 14,98%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/04/2022.

Tin tức khác