BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - NGÔ THỊ THANH HUYỀN

05/08/22 11:08:30 Lượt xem: 10

BÁO CÁO THAY ĐỔI SỞ HỮU CỔ PHIẾU CỦA CỔ ĐÔNG LỚN - NGÔ THỊ THANH HUYỀN

 

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thanh Huyền
- Họ tên người có liên quan: Nguyễn Văn Thịnh
- Mối quan hệ: Chồng
- Tỷ lệ nắm giữ: 0%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Phong Nhã
- Mối quan hệ: Em ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 0,01%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 494.100 CP (tỷ lệ 10,83%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 8.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 502.200 CP (tỷ lệ 11,01%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 750 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 0,02%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 502.950 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 11,03%
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 29/07/2022.

Tin tức khác