Báo cáo thay đổi sở hữu cổ phiếu của cổ đông lớn - Ngô Phương Anh

25/02/22 06:02:34 Lượt xem: 14

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 5,61%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,85%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 398.300 CP (tỷ lệ 8,73%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 41.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 357.200 CP (tỷ lệ 7,83%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 476.900 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,46%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 834.100 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 18,29%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 06/01/2022.

Tin tức khác