CBTT Về việc sửa đổi, bổ sung nội dung trong tờ trình số 05/TT-CMC để trình tại ĐHĐCĐ 2019