Tin tức HĐQT

28/04/2022 - 10

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thanh Huyền
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 405.200 CP (tỷ lệ 8,88%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 427.900 CP (tỷ lệ 9,38%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/04/2022.