Tin tức chung

28/04/2022 - 13

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Thị Thanh Huyền
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 405.200 CP (tỷ lệ 8,88%)
- Số lượng cổ phiếu đã mua: 22.700 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 427.900 CP (tỷ lệ 9,38%)
- Lý do thay đổi sở hữu: Tăng tỷ lệ nắm giữ
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 22/04/2022.


18/04/2022 - 5

- Tên cá nhân thực hiện giao dịch: Ngô Phương Anh
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thu Hương
- Mối quan hệ: Chị ruột
- Tỷ lệ nắm giữ: 5,47%
- Họ tên người có liên quan: Ngô Thị Mùi
- Mối quan hệ: Mẹ
- Tỷ lệ nắm giữ: 4,67%
- Mã chứng khoán: CMC
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 248.600 CP (tỷ lệ 5,45%)
- Số lượng cổ phiếu đã bán: 28.100 CP
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi thực hiện giao dịch: 220.500 CP (tỷ lệ 4,83%)
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 463.000 CP
- Tỷ lệ cổ phiếu nắm giữ của người có liên quan: 10,15%
- Số lượng cổ phiếu nắm giữ cùng người có liên quan: 683.500 CP
- Tỷ lệ nắm giữ cùng người có liên quan: 14,98%
- Lý do thay đổi sở hữu: Nhu cầu tài chính
- Ngày giao dịch thay đổi tỷ lệ sở hữu: 12/04/2022